ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αποτελεί ένα χώρο συνάντησης όπου ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος συσκέπτονται και συνεργάζονται από κοινού προς όφελος του συμβουλευόμενου. Ο όρος συμβουλευτική προέρχεται από το «συν + βουλεύομαι», δηλαδή σκέπτομαι μαζί με κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής «ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργασθούν θέματα που τα απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.»

Η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να στοχεύει στην υποστήριξη, στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, στη λήψη αποφάσεων, στην αυτογνωσία και στην προσωπική ανάπτυξη. Στη συμβουλευτική διαδικασία δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Η συμβουλευτική σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο χρόνο και είναι περισσότερο επικεντρωμένη σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

 

 

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μία στοχευμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος διαχείρισης και επίλυσης ψυχολογικών δυσκολιών. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου αποτελεί ένα ασφαλές σημείο στο οποίο διερευνώνται και τίθενται υπό επεξεργασία τα ζητήματα του δεύτερου. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να στοχεύει στην απομάκρυνση συμπτωμάτων, στην αλλαγή δυσλειτουργικών συμπεριφορών και τρόπων σκέψης, στη διερεύνηση και διαχείριση επώδυνων συναισθημάτων, στην επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας «ψυχοθεραπεία είναι η επιστήμη της Ψυχικής Υγείας η οποία θεραπεύει τις ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της διαδικασίας προσωπικής ωρίμανσης».

Πλήθος ερευνών έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας σε ένα εύρος διαγνωστικών κατηγοριών και δυσκολιών. Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης και μάθησης μέσα από την οποία μπορεί να επέλθουν συναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται ερευνητικά πως μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί ακόμη και να ενισχυθεί η νευροπλαστικότητα και να πραγματοποιηθούν χημικές αλλαγές σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.

 

 

On line Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική μέσω skype ενδείκνυται για άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Κέντρο λόγω χιλιομετρικής απόστασης ή ζητημάτων που καθιστούν αδύνατη την προσέλευση τους στο κέντρο.

 

 

Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι ομάδες με συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια κατά τις οποίες τα μέλη ενημερώνονται σχετικά με το εκάστοτε θέμα και εκπαιδεύονται σε δεξιότητες διαχείρισης των εκάστοτε δύσκολων συνθηκών. Επίσης μέσα από την αλληλεπίδραση τους τα μέλη μοιράζονται την κοινή τους εμπειρία καθώς και τα μέσα διαχείρισης που διαθέτει ο καθένας ξεχωριστά δημιουργώντας επιπλέον μία συνθήκη αλληλοϋποστήριξης και μέσων αυτοβοήθειας.

 

 

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης είναι κλειστού τύπου, δηλαδή έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης χωρίς τη δυνατότητα προσέλευσης νέων μελών κατά το διάστημα αυτό. Στόχος των συγκεκριμένων ομάδων είναι η προαγωγή της αυτογνωσίας του ατόμου σχετικά με τον εαυτό του και τον τρόπο που λειτουργεί κατά την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους. Η  συνύπαρξη στην ομάδα δημιουργεί πραγματικές συνθήκες κατά τις οποίες οι εσωτερικές αντιδράσεις αναδύονται και γίνονται άμεσα προσβάσιμες για παρατήρηση και επεξεργασία. Επίσης αποτελούν ένα χώρο εκμάθησης δεξιοτήτων πχ. επικοινωνίας, αναγνώρισης των συναισθημάτων, διαχείρισης στρες κ.α.